Regulamin usługi "Książka na telefon"

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2021
Dyrektora GBP w Klonowej
z dnia 19 lutego 2021 r.

REGULAMIN USŁUGI „KSIĄŻKA NA TELEFON”
dostępnej
w GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KLONOWEJ

§ 1.

Prawo korzystania

 1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy gminy Klonowa, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
 4. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-18.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.klonowa.pl w zakładce „kontakt”.
 5. Zamówione książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej raz w miesiącu -w każdą ostatnią środę w godz. 11.00 – 15.00.
 6. Odbiór książek przez pracownika Biblioteki od Czytelnika realizowany będzie według zasad dotyczących dostarczania książek określonych niniejszym Regulaminem.
 7. Przy zapisie czytelnik jest zobowiązany wypełnić kartę zapisu, zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni i Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej oraz zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy telefonicznie zgłosić chęć zapisu do Biblioteki, wówczas bibliotekarz przy pierwszej wizycie dostarczy kartę zapisu, którą należy wypełnić i podpisać.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
 10. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów.
 2. Usługa obejmuje wyłącznie książki będące własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 4. Termin zwrotu wypożyczonych książek może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

§ 3.

Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. Czytelnik powinien starannie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek wg zasad określonych w Regulaminie Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach oraz pomagają w doborze lektury.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.
 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 4. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin w pdf do ściągnięcia.