Dożynki Gminno-Parafialne 2022

VIII Piknik Rodzinny


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko bibliotekarskie

W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej aplikacje dostarczyło 3 kandydatów. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami w dniach 09-10.06.2022 r dokonano wyboru kandydatury Pani Niny Czarneckiej jako kandydatki do zatrudnienia na stanowisku młodszego bibliotekarza.

Pani Nina Czarnecka posiada wykształcenie wyższe filologiczne z przygotowaniem pedagogicznym. Posiada również doświadczanie pracy na podobnym stanowisku (staż w bibliotece). Kandydatka posiada umiejętność wykorzystania techniki komputerowej i korzystania z aplikacji biurowych.

Kandydatka jest osobą komunikatywną, kreatywną, samodzielną, posiadającą umiejętność organizacji pracy. Deklaruje swoją dyspozycyjność i zdeterminowanie do podjęcia pracy na w/w stanowisku.

Natalia Kiełbaska
Dyrektor GBP w Klonowej

Konsultacje z zakresu projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Nabór na wolne stanowisko pracy

 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
młodszy bibliotekarz.

1. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: młodszy bibliotekarz

2. Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa.

3. Sposób zatrudnienia i wymiar czasu pracy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa, w wymiarze ½ etatu.

4. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2022 r.

 

2. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wykształcenie wyższe, kierunki humanistyczne).

2. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

5. Dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym (również soboty), możliwa praca w niedzielę i święta.

6. Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej, znajomość rynku wydawniczego.

7. Dokładność, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz silna motywacja do pracy.

8. Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i samodzielność.

9. Umiejętność obsługi komputera oraz techniki komputerowej w zakresie aplikacji biurowych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami.

2. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji .

3. Umiejętność dobrej organizacji własnej pracy oraz pracy w zespole.

4. Własna inicjatywa w działaniu.

5. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

4. Ogólny zakres obowiązków: 

1. Realizowanie zadań ustalonych w planie pracy biblioteki.

2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni.

3. Prawidłowa ewidencja czytelników i wypożyczeń.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej.

5. Prawidłowa ewidencja i melioracja księgozbioru.

6. Organizowanie w bibliotece pracy z użytkownikami z różnych grup wiekowych.

7. Organizowanie form promocji czytelnictwa.

8. Podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty biblioteki.

9. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności placówki.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum Vitae  z opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Opinie, referencje, – jeśli kandydat je posiada.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

5. Kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą  informacyjną (według załącznika do niniejszego Ogłoszenia)

6. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa - w godz. pracy biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2022 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarskie” lub przesyłką pocztową. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu – adres wysyłki Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa.

2. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

7. Uwagi końcowe: 

1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.

2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Ostateczny wybór kandydata do zatrudnienia zostanie dokonany przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

 

5. Aplikacje kandydatów, z którymi nie zostanie nawiązany stosunek pracy zostaną trwale usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji/ zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procesu rekrutacji.

  

Do pobrania: Kwestionariusz osobowy z klauzulą informacyjną RODO.

 

Dyrektor GBP w Klonowej

Natalia Kiełbaska

 

 

 

Wyniki naboru.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku ogłoszenia z dnia 19.04.2022 r. o naborze na stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej aplikację dostarczył 1 kandydat. Zgłoszona kandydatura nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu ze względu na brak wymaganych dokumentów aplikacyjnych (oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze).

Wobec zgłoszenia się do konkursu tylko jednego kandydata, który nie spełnia wymogów formalnych, nie dokonano wyboru kandydata na stanowisko młodszego bibliotekarza.

Dyrektor GBP w Klonowej
Natalia Kiełbaska